Velkommen til Grundejerforeningen for sommerhusområdet i Sønderho

Sønderho er et dejligt område, lad os sammen passe godt på det.

Det var en stor fornjøjelse, at så mange mødte op til den stiftende generalforsamling og vedtog at etablere grundejerforeningen.

På dagen meldte 47 sig ind, og vi håber at rigtig mange vil følge efter. Jo flere vi er og jo bedre vi dækker området, jo vægtigere en stemme kan vi tale med overfor myndigheder mv.

Nedenfor følger først referat af generalforsamlingen og derefter de endelige vedtægter for foreningen. Den nyvalgte bestyrelse holder sit første møde den 1.5.2017 i Sønderho og vi modtager gerne inspiration til emner, vi skal arbejde med.

Foreløbig anvendes vores egne mail adresser ftil kommunikationen, men senere følger nærmere om, hvordan vi vil holde kontakten til vores medlemmer.

Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde

Velkommen til Grundejerforeningen for sommerhusområdet i Sønderho. Sønderho er et dejligt område, lad os sammen passe godt på det.
Velkommen til Grundejerforeningen for sommerhusområdet i Sønderho. Sønderho er et dejligt område, lad os sammen passe godt på det.
Velkommen til Grundejerforeningen for sommerhusområdet i Sønderho. Sønderho er et dejligt område, lad os sammen passe godt på det.


Vedtægter Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde

§1 Foreningens navn: Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde

§2 Foreningens formål:

At varetage sommerhusejernes interesser i forhold til offentlige myndigheder, herunder Fanø kommune, Skov- og Naturstyrelsen, fredningsmyndigheder o.l.

At varetage sommerhusejernes interesser i forhold til andre foreninger og organisationer, der har eller kan have indflydelse på forholdene i sommerhusområdet i Sønderho

At medvirke til, at sommerhusområdet i Sønderho opleves som et attraktivt område for ejerne og deres gæster

§3 Som medlem kan optages ejere af sommerhuse i sommerhusområdet i Sønderho. Ejere af sommerhuse i Sønderho by kan optages som medlem, efter bestyrelsens vurdering.

§4 Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales en gang om året til foreningens bankkonto. Termin for betaling fastlægges af kassereren.

§5 Generalforsamling:

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes i Sønderho og tilstræbes afholdt på en dag, hvor mange sommerhusejere har mulighed for at deltage

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel med direkte kontakt til det enkelte medlem, fortrinsvis via e-mail og annonceres i et lokalt trykt medie. Tillige med indkaldelsen fremsendes revideret regnskab for det forløbne år sammen med et udkast til budget for indeværende regnskabsår.

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning for det forløbne år, og fremlægger regnskab og budget, der skal godkendes af generalforsamlingen

Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant, som skal revidere regnskabet inden det fremlægges for generalforsamlingen

Ethvert medlem kan senest 14 dage før generalforsamlingen foreslå at få et emne taget op på generalforsamlingen. Forslag fremsendes skriftlig til bestyrelsen.

Beslutninger på en generalforsamling sker ved almindeligt stemmeflertal. Ved afstemning om vedtægtsændringer kræves dog 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte – uanset ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Senest 4 uger efter en generalforsamlingsbeslutning om en vedtægtsændring skal en ny ordinær eller ekstraordinær generalforsamling bekræfte vedtægtsændringen, ligeledes med et stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte. Medlemmer, der er forhindret i at møde ved generalforsamlingen, kan afgive – evt. indscannet –  fuldmagt til afstemninger til et andet medlem.

Hver ejendom har 1 stemme ved afstemninger

Bestyrelsen kan ved behov indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, ligesom 1/3 af medlemmerne kan kræve afholdt ekstraordinær generalforsamling.

§6 Dagsorden for generalforsamling:

Valg af dirigent og stemmetællere.

Bestyrelsens beretning

Regnskab til godkendelse

Indkomne forslag

Budget til godkendelse herunder kontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter

Valg af revisor og suppleant

Evt.

§7 Bestyrelse:

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år, dog således, at ved det første bestyrelsesvalg vælges 3 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år for at sikre kontinuitet. Hertil kommer valg af 1-2 suppleanter. Det tilstræbes, at bestyrelsen så vidt muligt sammensættes dækkende hele grundejerforeningens område.

Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges 1 gang. Herefter skal der gå indtil næste generalforsamling, inden et medlem igen kan vælges.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og sine møder

§8 Hjemmeside

Foreningen opretter en hjemmeside, der skal være det primære kommunikationsmedie til medlemmerne. På hjemmesiden skal vedtægter, bestyrelsesprotokol og referater af foreningens møder offentliggøres, og bestyrelsens e-mail adresser fremgå.

9. Bestyrelsesprotokol

Beslutninger truffet af bestyrelsen indføres i en protokol, der underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer. Protokollen anvendes tillige som protokol ved generalforsamlinger.

10. Hæftelses- og tegningsforhold

Grundejerforeningen tegnes af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen i forening.

I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for grundejerforeningens forpligtelser med andet end deres respektive andel af grundejerforeningens formue.

11. Regnskabsår

Regnskabsåret følger kalenderåret med første årsregnskab pr. 31. december 2017

12. Udmeldelse

Udmeldelse af grundejerforeningen skal foretages skriftligt til bestyrelsen med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

13. Grundejerforeningens opløsning

En ekstraordinær generalforsamling kan beslutte at opløse grundejerforeningen med 2/3 flertal af fremmødte. Senest 4 uger efter en generalforsamlingsbeslutning om opløsning af grundejerforeningen skal en ny ekstraordinær generalforsamling bekræfte opløsning af grundejerforeningen, ligeledes med et stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte. Medmindre andet vedtages på de ekstraordinære generalforsamlinger udloddes foreningens formue herefter til grundejerforeningens medlemmer.