Bestyrelsesmøder

 • Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
  Referat
  Bestyrelsesmødet lørdag d. 18.8.18.

  Til stede: Anton Pedersen, Claus Toftgaard, Finn Birk, Aage Gram, Peter Tygesen, Dorthe Lodberg
  Afbud: Bjarne Petersen

  Dagsorden
  Referat

  Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

  Siden sidst
  – Opflg. klitsyn
  – Tilbagemelding lukket facebookgruppe, jf. sidste møderef. (Dorthe)
  Bestyrelsen tager konklusion fra klitsynet med skovfoged Sven Wodschows, Bålvandshuk, Naturstyrelsen til efterretning. Hvis en sommerhusejer oplever konkrete problemer med sandfygning til gene for grunden og huset, kontakter sommerhusejeren selv Naturstyrelsen.
  Se i øvrigt information om klitsynet på Grundejerforeningens hjemmeside.
  Grundejerforeningen har fået et bestyrelsesmedlem (Dorthe Lodberg) med i Grønt Råd. I Grønt Råd vil Dorthe indgå i udarbejdelsen af en code of conduct i forhold til færdsel i naturen og naturbeskyttelse.
  Claus undersøger, hvorfor Dorthe endnu ikke har hørt fra Grønt Råd, som Dorthe er blevet medlem af.
  Dorthe opretter en lukket facebookgruppe for medlemmer af grundejerforeningen. Det vil fremgå af hjemmesiden, når gruppen er oprettet. Dorthe er administrator for gruppen.
  Positiv reaktion på omdelt tryksag til potentielle medlemmer til grundejerforeningen. 10 nye medlemmer.

  Emner
  – Hvilke opgaver vil vi prioritere og sætte fokus på den kommende tid
  – Hvilke temaer ønsker foreningen drøftet med Fanø kommune? (Borgmesteren gav på det seneste møde udtryk for, at hun ønsker at drøfte mere overordnede temaer på møderne med grundejerforeningerne)
  – Planlægning af generalforsamling
  – Formulering af opslag til hjemmesiden om ”vintereftersyn” jf. sidste møderef.
  – Vedtægtsændringer påbegyndes?

  Vi vil prioritere trafiksikkerhed for bløde trafikanter på Strandvejen.
  Etablering af adskilt cykel-/gangsti m. chikaner på Strandvejen.
  Da kommunen ikke vil kontakte politiet mhp. skiltning for nedsat hastighed, vil Grundejerforeningen arbejde på skiltning, der ikke kræver Politiets godkendelse.
  Aage kontakter Fanø kommune med henblik på overholdelse af vedligeholdelsespligt af grøfter til offentlig vej.

  Tema:
  Trafikforhold i Sønderho og Sønderho sommerhusområde.
  Udtrykt ønske om at forbedre P-forholdene i udkanten af byen til ikke fastboendes biler. De mange biler inde i byen skæmmer bybilledet. Grundejerforeningen vil bakke op om Sønderho Borgerforening, i arbejdet med trafiksanering i Sønderho by.

  Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 29.5.19 kl. 16-18 i Sønderho forsamlingshus. Eft.flg middag for medlemmer, med tilmelding og egenbetaling. Dorthe laver invitation. Claus sætter opslag på hjemmesiden og Dorthe lægger på Facebook.
  Også i år vil vi åbne generalforsamlingen med ”en gæst” til at fortælle over et emne, der har interesse for os i sommerhusområdet.
  Efter bestyrelsesmødet har Dorthe haft kontakt med Kaj Christensen, der tilbyder at foretage vintereftersyn. Kaj sender et opslag om tilbud om vintereftersyn til Claus, der lægger det på Grundejerforeningens hjemmeside.
  Anton og Dorthe kommer med udkast til det videre arbejde med vedtægtsændr-ingerne. Anton kontakter Bent Maigaard mhp deltagelse i at udarbejde udkast.

  Hjemmesiden
  – Pris for professionel og overskuelig i opbygning af en hjemmeside, jf. sidste møderef. (Claus)

  Udsættes til næste møde.

  Budget
  Kassebeholdning god.

  Evt. 
  Henvendelse fra Skovlegepladsens støtteforening
  Bestyrelsen er inviteret til støtteforeningens sommermiddag d. 23.8. Dorthe m. æf. deltager.

  Punkter til næste møde

  Næste møde

  Afventer dato hos Claus Toftgaard, Peder Aarres Mark 11.

 • Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde

  Dato / tid: Søndag d. 6. maj 2018 kl. 14.00
  Sted: Hos Bjarne, Peder Aarres Mark 13
  Til stede: Bjarne, Anton, Claus, Finn, Dorthe
  Afbud: Aage Gram, Peter Tygesen

  Dagsorden
  Referat

  Konstituering af bestyrelsen
  Formand: Claus Toftgaard
  Næstformand: Anton Pedersen
  Kasserer: Aage Gram
  Sekretær: Dorthe Lodberg
  Medlem: Finn Birk
  Suppleanter: Bjarne Petersen, Peter Tygesen

  Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

  Siden sidst

  Emner:
  – Evaluering af afvikling af generalforsamlingen.:
  Flot fremmøde, positiv stemning. Fint og aktuelt foredrag af Marco Brodde om naturen omkring Sønderho, med nye vinkler på naturbeskyttelse. Godt lokale til afviklingen af generalforsamlingen. Næste gang tydeligere aftale om leje af forsamlingshuset.

  Forberedelse til fællesmødet m. Fanø kommune i juni. Gennemgang af de indsendte punkter til fællesmødet.

  – Grundejerforeningens vedtægtsændringer:
  Udvalgsarbejdet med ændring af vedtægterne, starter efter sommer, hvor grundejer Bent Maigaard er inviteret til at deltage. Procedure om kontingentbetaling skal indgå i de reviderede vedtægter.

  Vintereftersynsordning:
  Bestyrelsen har fået henvendelse fra et medlem, der gerne vil foretage vintereftersyn. Claus undersøger, hvordan Rindby Strands grundejerforening har organiseret vintereftersyn. På næste bestyrelsesmøde, formuleres et opslag til hjemmesiden, om at melde sig til at foretage -, eller modtage vintereftersyn.

  Oprettelse af lukket facebookgruppe:
  Dorthe undersøger muligheder og udfordringer i at oprette en lukket facebook-gruppe.

  Reklamefremstød medlemstilgang :
  Claus laver udkast til skrivelse om grundejerforeningens eksistens, til omdeling i sommerhusområdet.

  Hjemmesiden
  Professionel hjælp til opsætning af hjemmesiden?:
  Claus undersøger pris for professionel og overskuelig i opbygning af en hjemmeside.

  Budget
  Intet nyt.

  Evt.
  Bestyrelsen rundsender, på opfordring fra formanden for Skovlegepladsen – Claus Thyssen, en opfordring til grundejerforeningens medlemmer om at støtte den engagerede frivillige gruppe, der vedligeholder Skovlegepladsen. Grundejerforeningen for sommerhusområdet Sønderho er repræsenteret med medlem i Skovlegepladsens bestyrelse.
  Bestyrelsen for grundejerforeningen vil, alene på bestyrelsens vegne, lave indsigelse mod marmor-kunstværket på Diget ved Sønderho.

  Punkter til næste møde
  Planlægning af afvikling af næste generalforsamling.

  Næste møde
  Søndag d. 2.9. kl. 10.00 hos Anton Pedersen, Skræddermarken 38
  Søndag d. 4.11. kl. 10.00 hos Claus Toftgaard, Peder Aarres Mark 11.

 • Velkommen til Grundejerforeningen for sommerhusområdet i Sønderho. Sønderho er et dejligt område, lad os sammen passe godt på det.
 • Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde

  Dato: Søndag d. 26. november 2017
  Tid: Kl. 12
  Sted: Finn Birk, Ved Bavnen 16
  Til stede: Aage Gram, Anton Pedersen, Claus Toftgaard, Finn Birk, Dorthe Lodberg
  Afbud: Bjarne Petersen og Hardy Jensen.
  Ordstyrer: Claus Toftgaard Referent: Dorthe Lodberg

  Dagsorden
  Referat

  Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

  Siden sidst
  Opfølgning referat

  Opfølgning på møder:
  – Fanø grundejerforenin-gers møde med lokal-politiet
  – Fanø grundejerforenin-gers møde med Natur-styrelsen, v. Svend Vodskov
  – Fanø grundejerforenin-gers møde med kommu-nen

  Ingen kommentarer.
  Et meget konstruktivt møde med politiet.
  Kommunen er vejmyndighed og kan pr. 1. december lettere gennemføre hastighedsbegrænsninger, efter at der er indhentet udtalelse fra lokalpolitiet.
  Alle grundejerforeningerne på Fanø har tilkendegivet, at de ønsker en hastighedsbegrænsning på 30 km./t. i sommerhusområderne, og har samlet anmodet Fanø kommune herom. Lokalpolitiet bakker op om dette.
  Lokalpolitiet bakker ligeledes op om at 40 km.s hastighedszonen flyttes fra byskiltet på Strandvejen til opkørslen fra Sønderho Strand.
  Lokalpolitiet var positiv overfor hastighedsbegrænsning på 30 km./t. på stranden. Politiet arbejder generelt for trafiksikkerhed og at alle overholder færdselsloven.

  Fanø Kommune arbejder på at etablere en ”To i én vej”på Strandvejen, som også vil virke fartdæmpende. Grundejerforeningen har dog fortsat et ønske om en kombineret cykel- gangsti.

  Naturstyrelsen har tilsynet med klitlandskabet. Kommunen må gerne reetablere stier, men må ikke anlægge nye stier, eller opsætte skilte. Naturstyrelsen mener ikke der er problemer med slitage i klitterne. Naturstyrelsens holdning er, at folk må færdes til fods overalt i klitterne, men cykling og ridning er forbudt. Svend Vodskov, Naturstyrelsen indvilgede i at foretage klitsyn til foråret med repræsentanter fra Grundejerforeningen, da Grundejerforeningen er bekymret over den voldsomme slitage af klitterne i Sønderho Sommerhusområde. Grundejerforeningen ønsker en kortlægning af stisystemet i sommerhusområdet, så det bliver tydeligt, hvilke der skal reetableres. Grundejernes interesse for deltagelse i reetablering af stierne, afdækkes på generalforsamlingen.

  Det nye affaldssystem træder i kraft 1.1.2018. Grundejerne modtager snarest et informationsbrev fra kommunen via E-Boks. Hvis en grundejer ikke ønsker det besluttede affaldssystem ved huset, eller ønsker anden affalds-container som angivet, så er det grundejerens pligt at informere kommunen.

  Grundejerforeningerne udtrykte generel bekymring over, at Fanø Kommune med så kort varsel vil gennemføre en helt ny og anderledes affaldsordning. Grundejerne skal rette direkte henvendelse til Fanø Kommunes Forvaltning, hvis kommunens plan og aftaler vedr. grøft-vedligehold ikke overholdes.

  Kommunen foreslår grundejerforeningerne at tage kontakt til ”Grønt Råd” mht. udarbejdelse af en informationsskrivelse om natur- og klitbeskyttelse. Bestyrelsen beslutter at fortsætte med eget udkast.

  Kommunen opfordrer i øvrigt Grundejerforeningerne til at holde sig orienterede på: FanøKalender.dk – Kultunaut og https://www.soenderho.dk/sonderho-kalender/

  Orientering om Fanø-færgens drift. Fanø Kommune har ønsker til færgedriften især vedr. afgange og færgebrug, men Fanø Kommune oplever ikke at have den store indflydelse.

  Næste møde med kommunen d. 14. juni kl. 16.15.

  Emner:
  – Henvendelsen fra et medlem vedr. vedtægt-erne
  – Vintertilsyn?
  -Udkast til brev til bureauerne DL sender udkast il bestr., inden mødet d. 26.11.
  På generalforsamlingen kan forslag til vedtægtsændringer drøftes og vedtages. Vedtægterne på Grundejerforeningens hjemmeside er gældende og vedtaget på den stiftende generalfor-samling.

  Idéen om ”vintertilsyn” tages på generalforsamlingen, for at vejre interessen for at sætte en sådan ordning i system.

  P.b.a. møderne med Naturstyrelsen og Fanø Kommune, skal udkastet bearbejdes. Bestyrelsesmedlemmerne sender forslag til indhold og ændringer til Dorthe.

  Generalforsamlingen 2018 / nye medlemmer
  Forsamlingshuset er lejet til generalforsamlingen onsdag d. 28. marts 2018 kl. 16-18. Generalforsamlingen annonceres i lokale medier. I forbindelse med generalforsamlingen har foreningen lavet en aftale med Marco Brodde om at holde et oplæg om naturbeskyttelse på Fanø.

  Der er ca. 200 grundejere i sommerhusområdet. Grundejerforeningen har 73 medlemmer. I det nye år gør vi igen opmærksom på Grundejerforeningens eksistens i lokale medier og med informationsbrev til alle grundejere.

  Hjemmesiden
  Overvejelser om revidering af Grundejerforeningens hjemmeside i 2018.

  Budget
  Aage Gram har sendt rykkere til restancerne.
  Kassebeholdningen kan dække leje af forsamlingshuset og kommende annonceringer.

  Evt.

  Punkter til næste møde
  Planlægning af generalforsamlingen.
  Opfølgning på informationsbrev – klitbeskyttelse

  Næste møde
  11. februar 2018 kl. 12.00 hos Claus Toftgaard, Peder Aarres Mark 11.

 • Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde

  Dato / tid: Søndag d. 3. september 2017 kl. 16.00
  Sted: Aage Gram, Vester Storetoft 38b
  Til stede: Finn Birk, Anton Pedersen, Aage Gram, Claus Toftgaard, Dorthe Lodberg
  Afbud: Bjarne Petersen og Hardy Hansen
  Ordstyrer / Referent: Claus / Dorthe

  Dagsorden
  Referat

  Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

  Siden sidst
  – Opflg. medlem til Skovlegepladsens bestr.
  – Opflg. på Karin Lodbergs henvendelse til kommunen
  Ingen kommentarer til sidste referat
  Henvendelse fra medlem vedr. cykelsti er besvaret og emnet tages op til dialogmødet med kommunen
  Henvendelse fra medlem vedr. vejvedligehold. Er besvaret.
  Flere grundejere har henvendt sig vedr. støvgener på grusveje. Dette tages op på mødet med kommunen.
  Der kan læses mere om vejbelægning i svensk publikation “Mer grus under maskineriet” og via link: http://boetoe.dk/Grusvejsbelaegning_rapp.pdf
  Maja Bjørnskov Gram har meldt sig som bestr.medlem.
  Grundejerforening vil fortsætte sin indsats for at beskytte de fredede klitter. Grundejerforeningen rykker kommunen for det lovede møde ml. naturstyrelsen, politiet, Fanø Kommune og grundejerforeningen.

  Emner:
  Udarbejde retningslinjer for Grundejerforening-ens dækning af be-styrelsesaktiviteter.
  – Finn kommer med konkret for-slag til stisystem.
  – Planlægge mødet med Fanø kommune d. 16.11.17
  -Medlemsstatus
  – Brev til lejerne via bureauerne
  -Generalforsamling 2018

  Retningslinjer for kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, godkendt på mødet: “Bestyrelsesmedlemmer der indkaldes til møder som repræsentanter for Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster el. transportgodtgørelse til offentlige transportmidler samt færgebillet til Fanøfærgen. Forudsætningen for godtgørelsen er, at bestyrelsesmedlemmerne ikke opholder sig på Fanø.  Der ydes ikke transportgodtgørelse til bestyrelsesmøder”.

  Pkt. på mødet med kommunen og Naturstyrelsen.

  Emner:
  ¬Affaldssortering
  ¬Høring af kommuneplan
  ¬Trafiksanering
  ¬Vedligehold af grøfter
  ¬Opflg. på klitslitage

  Links til viden om arbejdspunkter: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/71233/Sandflugt.pdf https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139343
  http://vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/876/2%20minus%201%20veje2.pdf
  http://boetoe.dk/Grusvejsbelaegning_rapp.pdf

  Brev om Grundejerforeningens eksistens er omdelt til alle grundejere i foreningens dækningsområde. Der er 71 medlemmer i foreningen. Kassereren rykker for restancer.
  Dorthe laver udkast til brev.
  CT spørger Marco Brodde (naturvejleder m.m.) om at holde oplæg om natur og naturbeskyttelse. Vi forsøger at leje forsamlingshuset. Hvis umuligt, så gymnastiksalen.

  Hjemmesiden
  Fungerer efter hensigten.

  Budget
  Kassereren laver budget til generalforsamlingen.

  Evt.
  Vi skal være opmærksomme på spammails.
  Bestyrelsen overvejer, om vi skal arbejde på oprettelse af ”vintertilsyn”.

  Punkter til næste møde
  Flg. op på medlems henvendelse vedr. vedtægter.

  Næste møde
  Generalforsamling – 2018
  Bestyrelsesmøde: Søndag d. 26.11.17. kl. 12.00 hos Finn Birk.
  Sæt X – onsdag d. 28.3. 2018 kl. 16.00 – 18.00 i Sønderho. Nærmere information følger

 • Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde

  Dato / tid: Søndag d. 11.6.17. kl. 17.00 – 19.00
  Sted: Anton Pedersen, Skræddermarken 38
  Til stede: Anton Pedersen, Aage Gram, Claus Toftgaard, Finn Birk, Dorthe Lodberg
  Afbud: Hardy Hansen og Bjarne Petersen
  Ordstyrer: Claus Referent: Dorthe

  Dagsorden
  Referat

  Godkendelse af referat 
  Godkendt.

  Siden sidst
  Referat af mødet med kommunen v. Anton og Claus
  – Status på medlemmer
  – Beslutte om vi følger medlems opfordring til at lægge billeder af bestyrel-sesmedlemmer på forenin-gens hjemmeside.

  Referatet er rundsendt til bestyrelsen. Referatet kan læses på Grundejerforeningens hjemmeside. Claus og Anton fremhæver kommunens plan om fremtidig affaldssortering. Formentligt fastholdes affaldsstationerne i Sønderho, hvor de er nu. Grundejerforeningen fik ikke umiddelbart medhold i dens forslag til initiativer. Kommunen tager dog initiativ til et møde med politiet i fh.t. anlæggelse af cykelsti og Naturstyrelsen i fht. beskyttelse at klitterne.
  Pba. mødet og referatet tilbyder Claus at indgå i evt. udvalg vedr. cykelstiplanlægning
  Næste møde med kommunen er d.16.11.17. Medlemmerne opfordres til at sende ønsker til punkter til dette møde til bestyrelsens næste møde d. 3.9.17., hvor mødet med kommunen planlægges.
  Aage præsenterede Acces databasen, som kassereren fremover anvender til medlemsregistrering og budget. Det er kun kassereren, der opretter nye medlemmer.  Ønsker bestyrelsen udskrift af noget, så kontakt kassereren.
  Bestyrelsen vil indtil videre nøjes med bestyrelsens kontaktadresser på hjemmesiden.

  Emner:
  – Info-brev til medlemmer.
  – Muligt bestyrelsesmedlem til Skovlegepladsen
  – Brev til grundejere, der ikke er medlemmer endnu

  Claus’ udkast til informationsbrev, er efter bestyrelsesmødet kommenteret af bestyrelsen og sendt til Aage, der rundsender til medlemmerne.Claus føjer kommunens spørgsmål om medlem til Skovlegepladsens bestyrelse i det kommende informa-tionsbrev til Grundejerforeningens medlemmer.
  Anton´ udkast til brev, er efter bestyrelsesmødet kommenteret af bestyrelsen. Claus sender brevet til trykning. Bestyrelsesmedlemmerne omdeler til de grundejere, der endnu ikke er medlemmer.
  Aage laver et udspil til rutefordeling til bestyrelsesmedlemmerne.

  Hjemmesiden
  Fungerer efter hensigten. Ingen behov for ændringer.

  Budget
  – Status på økonomi
  – Udgifter til bestyrelses-aktiviteter
  + 7.416 kr. Anvendt midler til annoncering.

  Drøftelse af, hvilke aktiviteter der skal dækkes af Grundejerforeningens budget.

  Evt.
  Intet.

  Punkter til næste møde
  ¬Udarbejde retningslinjer for Grundejerforeningens dækning af bestyrelsesaktiviteter.
  ¬Finn kommer med konkret forslag til stisystem.
  ¬Planlægge mødet med Fanø kommune d. 16.11.17.

  Næste møde
  -Tidspunkt for næste generalforsamling
  Bestyrelsesmøde: Søndag d. 3.9.17. hos Aage.
  Bestyrelsesmøde: Søndag d. 26.11.17. hos Finn Birk.
  Generalforsamlingen 2018 fastsat til onsdag d. 28.3. kl. 16.00 – 18.00 i Sønderho. Nærmere information følger.