Generalforsamling


Næste generalforsamling planlægges til den 29.5.2019 i Sønderho forsamlingshus hvor der afsluttes med spisning med tilmelding


Referat
Generalforsamling i Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde
Onsdag d. 28. marts 2018

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Lauritz Holm-Nielsen valgt som dirigent. Stemmetællere Claus v. Holstein og hustru.

Lauritz Holm-Nielsen bekræfter, at indkaldelsen til generalforsamlingen har været rettidig.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesformand Claus Toftgaard afgiver bestyrelsens beretning. Beretningen godkendt af generalforsamlingen. Beretningen kan læses på http://www.soenderho-grundejer.dk. under fanen Generalforsamling.

Lauritz Holm-Nielsen foreslår, pba. beretningen, at grundejerne har Naturstyrelsens folder om naturbeskyttelse, samt et lamineret kort over Fanø liggende fremme i sommerhuset, så evt. lejere kan tage del i at beskytte naturen.

3. Regnskab til godkendelse

Godkendt. Regnskabet findes på hjemmesiden også under fanen Generalforsamling.

4. Indkomne forslag

a. Forslag til ændringer i vedtægterne fra Bent Maigaard.

Da bestyrelsen i forvejen vil igangsætte revidering af Grundejerforeningens vedtægter frem til generalforsamlingen 2019, opfordres Bent Maigaard til at indgå – med sine forslag i dette arbejde, fremfor at beslutte ændringer, som vil kræve indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Bent Maigaard accepterer dette.

b. Bestyrelsen foreslår en drøftelse af idéer til opstilling af affaldsspande

Reglerne for forskellige former for affaldssortering blev ridset op.

Generelt var de fremmødte utilfredse med de nye affaldsspande. Fremhævet blev; Spandenes størrelse, udseende, manglende logik i et brunt låg og placering af oplysning på spanden og ikke mindst skæmning af naturen.

Reglerne for affaldssortering bliver lagt på http://www.soenderho-grundejer.dk. under fanen Nyheder.

Af idéer, udover allerede kendte løsninger, blev der gjort opmærksom på en såkaldt minimiljøstation, hvor flere kan beslutte at gå sammen om en nedgravet model for ”affaldsspand”. Denne model, fremgår ikke af kommunens løsningsmuligheder. Det bedste råd er lige nu ”at finde en løsning, der passer til ens grund”. Se mere under fanen Nyheder.

c. Bestyrelsen ønsker en drøftelse af interessen for vintereftersyn

Indgåelse i en vintereftersynsordning koster ca. 500 kr. pr. grundejer p.a. Nogle medlemmer viste interesse for idéen, så bestyrelsen arbejder videre med sagen.

5. Budget til godkendelse herunder kontingent

Budget 2018 godkendt. Der er i øjeblikket 75 medlemmer i grundejerforeningen. Der budgetteres med en forøgelse til 100 medlemmer i 2018. Der er 200 potentielle medlemmer.

Opfordring til, at vi hver især opmuntrer grundejere i sommerhusområdet til medlemskab.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter

a. På valg Aage Gram (villig til genvalg) Finn Pedersen (ønsker ikke genvalg, hvis andre medlemmer ønsker at stille op).

Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at stille op til valg og gjorde opmærksom på, at en bestyrelse sammensat af grundejere, der dækker sommerhusområdet bredt, vil fremme foreningens indsats.

Aage Gram genvalgt. Finn Pedersen genvalgt.

Suppleant Bjarne Petersen genvalgt.

Nyvalgt suppleant Peter Tygesen, Strandvejen 66.

7. Valg af revisor og suppleant

Jan Kieler og Peter Tygesen genvalgt.

8. Evt., herunder forslag fra Bent Maigaard

  • Bent Maigaards forslag frafaldes, da det indgår i kommende drøftelser af vedtægtsændringerne, jf. pkt. 4.
  • Hastigheden på Vester Storetoft er øget efter vejen er blevet asfalteret. Derfor er der et grundejerønske om at bestyrelsen arbejder for nedsættelse af hastigheden til 30 km. t. på Vester Storetoft.
  • Et medlem udtrykker utilfredshed med kommunens vejvedligehold. Bestyrelsen har tidligere henvendt sig til kommunen om forbedring af vejvedligehold med henvisning til de svenske vejmyndigheders vejledning i vejvedligehold. Bestyrelsen vil fortsat have kontakt til kommunen vedr. vejvedligehold. Yderligere oplysninger under Nyheder på hjemmesiden.
  • Et medlem foreslår at oprette en lukket facebookgruppe for Grundejerforeningen, som en lettere tilgængelig platform for medlemmernes indbyrdes kommunikation. Bestyrelsen vil arbejde for det.

Udover selve generalforsamlingen, havde vi fornøjelse af Marco Broddes spændende foredrag, som gjorde os klogere på naturen i sommerhusområdet. Det er vanskeligt at uddrage points af foredragets sammenhæng, men et godt råd fra Marco Brodde til os grundejere, hvis vi vil bevare den unikke klitnatur for os selv og fællesskabet; Vi skal lade klitlandskabet være i fred – ”holde nallerne væk” – fordi klitnatur i sig selv er et levende landskab og derfor i konstant forandring.

Tak for opbakning og det store fremmøde til generalforsamlingen.

Formandsberetning

Vores forening har nu eksisteret i et år og det er positivt, at mange slutter om initiativet selvom der selvfølgelig stadig er mange, der ikke har fået sig meldt ind. Når vi var en gruppe, der syntes vi manglede en grundejerforening, var det fordi vi har den overbevisning, at vi i samlet flok står med en stærkere stemme i samarbejdet med kommunen og andre myndigheder. Derfor er der så også grundejerforeninger, der repræsenterer samtlige andre sommerhusområder påøen, og vores initiativ er positivt taget imod både hos kommunen og hos borgerforeningen i Sønderho by.
I det forløbne år har vi været til to dialogmøder med kommunen sammen med de øvrige grundejerforeninger herunder også foreningen for Bjerges Leje, som lfølge lokalplanen skal omfatte alle ejendommene Bjerges Leje området. møderne med kommunen har vi fået orientering om kommunens planer og initiativer, og naturligt nok har det nye affaldsregulativ ført til væsentlige diskussioner og også indvendinger fra grundejerforeningerne, uden at det dog har ændret kommunens indstilling til projektet, som er i fuld gang med at blive gennemført og som vi nok også kommer til at høre mere om i dag.
Vi har også fremført vores ønsker til kommunen, som primært har handlet om to ting: Trafik og natur. Vi har foreslået en generel hastighedsgrænse på 30 km/t grusvejene sommerhusområdet, og er blevet bakket op af de øvrige grundejerforeninger og også landbetjenten, som deltog i dette møde. Vi har også ønsket, at der skal være bedre og sikrere forhold for de bløde trafikanter Strandvejen, som minimum med en forlængelse af den eksisterende hastighedsgrænse 40 km, der gælder i Sønderho by helt ud til stranden suppeleret af passende hastighedsdæmpende foranstaltninger. Vi har også ønske! at der lighed med forholdene ved Rindby Strand og Vesterhavsbadet blev etableret særskilt område langs Strandvejen til rykler og gående hvor kommunen i øvrigt har reserveret plads jord langs Strandvejen. Begge disse ønsker hastighedsbegrænsning og bedre forhold for de bløde trafikanter, blev også bakket op af landbetjenten. Desværre har kommunen ikke endnu imødekommet disse ønsker, men vi håber naturligvis at det nye byråd vil vise sig villig til at gå videre med dem overfor politimyndigheden, som skal godkende hastighedsbegrænsningerne, men det er vigtigt, at vi opretholder presset. De andre foreningen, som længe har arbejdet sammen med kommunen har fortalt os, at erfaringen viser, at beslutninger om forbedringer tåger lang tid.
Med hensyn til naturen, har vi ligesom mange andre en bekymring for, at der slides rigtig meget på de sårbare klitområder. Vi tror, at anlæg af markerede stier og informationsmateriale til ørens gæster om at bruge disse og skåne klitterne kan være en vej frem. Vi har derfor sammen med kommunen haft et møde med Naturstyrelsen, som har tilsynet med de klitfredede områder. Desværre er Naturstyrelsen indstilling nok til dels betinget af manglende ressourcer og bevillinger at naturen blot skal passe sig selv og at folk færdes som de lyster. Og at man ikke længere planter Hjelm og Marehalm. Dog er det forbudt at ride og rykle mountainbike i klitområderne. Vi fik dog Naturstyrelsen til dels at ville arrangere et klitsyn her i foråret, hvor de ved selvsyn kan se, hvor galt det står til på nogle af de store klitter samt at kommunen som ejer af arealerne har lov til at genanlægge de stier, der tidligere har været markeret. Dette er dog heller ikke sket endnu. Vi stgtter, at der skal gøres og har tilbudt at hjælpe til,ligesom vi har planer om at udarbejde informationsmateriale til turisterne til uddeling via udlejningsbureauet. Ud over de punkter, vi selv har bragt i spil er vi blevet hørt om den nye kommuneplan, er vi af kommunen blevet bedt om at orientere om rotter og om beskæring af træer mv. Vi er også blevet bedt om at stille med et medlem til bestyrelsen for skovlegepladsen og af borgerforeningen om et medlem, der er interesseret i bevaring af fredede bygningsmiljøer til en gruppe, borgerforeningen har etableret.
Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder og har derudover i bestyrelsen kommunikeret via e-mail og telefon. Vi lægger stor vægt åbenhed og dialog med medlemmerne og har derfor lagt referaterne af bestyrelsesmøder og af møderne med kommunen vores hjemmeside. Vi satser på, at hjemmesiflen skal være vores primære kommunikationsmiddel med medlemmerne, ogvi opfordrer kraftigt til, at også andre end bestyrelsen kommer med input hertil. Vi er modtagelige for ideer og gode råd, men vi er opmærksomme på, at vi naturligvis ikke kan være enige med alle om alt, men vi forsøger vidt muligt at repræsentere en fællesnævner. Som i alle andre foreninger med medlemsdemokrati det herefter være op til generalforsamlingen at bedømme, om dette lykkes.
Til slut vil jeg takke de øvrige medlemmer af bestyrelsen, som alle lige vilkår har deltaget arbejdet og dermed er medansvarlige for at vi er lykkedes langt! Jeg håber, at der er flere, der er villige til at træde ind i bestyrelsen også vi kan få en så bred geografisk repræsentation som muligt.

Referat af stiftende generalforsamling den 12. april 2017

1. Dirigent

Aage Gram, Vester Storetoft, blev af initiativgruppen foreslået som dirigent. Godkendt af forsamlingen.

2. Vedtægter

En repræsentant for grundejerforeningen Bjerges Leje henstillede til, at det bliver skrevet ind i vedtægternes § 3, at dækningsområdet for Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde ikke kommer til at omfatte Bjerges Leje og dermed ikke de sommerhuse, der i forvejen er dækket af grundejerforeningen Bjerges Leje. Efter nogen diskussion besluttede generalforsamlingen ikke at imødekomme henstillingen.

Der var kommentarer og forslag til ændringer og tilføjelser til det forelagte udkast til vedtægter. I stedet for en detaljeret gennemgang og tilretning af udkastet blev det besluttet, at forslag til ændringer og tilføjelser i stedet sendes til den nyvalgte bestyrelse. Forslagene vil herefter blive behandlet på grundejerforeningens første ordinære generalforsamling i foråret 2018

Vedtægterne blev herefter godkendt.

3. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer

Claus Toftgaard opfordrede til at andre end de 5 i initiativgruppen stiller op til valg til bestyrelse, ikke mindst af hensyn til i videst mulig omfang at sikre at der i bestyrelsen kommer repræsentanter dækkende hele det geografiske område for grundejerforeningen. Aage Gram, Vester Storetoft 38B, Anton Pedersen, Skræddermarken 38 og Dorthe Lodberg, Kukkedalen 7 tilkendegav at ville stille op til valg til bestyrelsen. Herefter var der i alt 8 kandidater, udover de 3 nævnte tillige de 5 medlemmer af initiativgruppen, Claus Toftgaard, Peder Aarres Mark 11, Finn Birk Pedersen, Ved Bavnen 16, Bjarne Petersen, Peder Aarres Mark 13 , Leo Oehlenschlæger, Peder Aarres Mark 12 og Hardy Jensen, Kåverdalen 3. Blandt disse skal vælges 5 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.

45 indmeldte sig som medlemmer i grundejerforeningen

Resultatet af den efterfølgende skriftlige afstemning blev:

Claus Toftgaard, 40 stemmervalgt til bestyrelsen
Dorthe Lodberg, 33 stemmervalgt til bestyrelsen
Finn Birk Pedersen, 27 stemmervalgt til bestyrelsen
Aage Gram, 27 stemmervalgt til bestyrelsen
Anton Pedersen, 27 stemmervalgt til bestyrelsen
Hardy Jensen, 21 stemmer1. suppleant
Bjarne Petersen, 14 stemmer2. suppleant
Leo Oehlenschlæger, 8 stemmeropnåede ikke valg

Som revisor og revisorsuppleant valgtes

Revisor Jan Kieler, Kåverdalen 12
Revisorsuppleant Peter Thygesen, Strandvejen 66

4. Kontingent

Kontingentet fastlagdes til kr. 200 pr. år pr. medlem

5. Hjemmeside

Claus Toftgaard redegjorde for tankerne bag foreningens hjemmeside www.soenderho-grundejer.dk

6. Eventuelt

Generalforsamlingen drøftede, hvilke emner og problemstillinger grundejerforeningen skal arbejde med og koncentrere sig om. Bestyrelsen blev opfordret til at informere herom på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen hævet.

Sønderho, den 12. april 2017

___________________________
Aage Gram, dirigent

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:

FormandClaus Toftgaard, valgt for 2 år        clto@post.tele.dk

NæstformandAnton Pedersen, valgt for 2 år       ellenanton@turbopost.dk

KassererAage Gram, valgt for 1 år                aageggram@gmail.com

SekretærDorthe Lodberg, valgt for 2 år        dolodberg@gmail.com

Menigt medlemFinn Birk Pedersen, valgt for 1 år                 finnbirk@lyse.net

Sønderho, den 12. april 2017

________________________
Claus Toftgaard

________________________
Anton Pedersen

_________________________
Aage GramDorthe Lodberg

_________________________
Finn Birk Pedersen