Nyheder


Se info om vintereftersyn og generalforsamling 2019

I dag den 25.6.2018 har bestyrelsen sammen med Naturstyrelsen været på Klitsyn. Dvs. at vi har gået og set på klitternes tilstand i Sønderho området, hvor vi har haft en opfattelse af, at klitterne er udsat for et for stort slid med efterfølgende risiko for, at de blæser væk eller giver anledning til sandflugt.

Naturstyrelsens opfattelse er, at klitterne generelt er i god forfatning, og at sliddet ikke på nuværende tidspunkt er til fare for klitterne. De flytter sig naturligvis, når der skabes huller, men ikke ret langt og ikke så det er til fare eller gene for huse eller færdsel. Hvis en sådan situation skulle opstå, vil Naturstyrelsen søge at begrænse skaderne ved plantning o.l., men ellers er holdningen at klitterne kan klare sig selv. Dvs. at det er tilladt at færdes i klitterne, dog ikke til hest eller på mountainbike.

Bestyrelsen er blevet overbevist om, at tilstanden er tilfredsstillende, men vil forstsat holde øje med udviklingen med de mange besøgende.


GRUNDEJERFORENINGEN FOR SOMMERHUSOMRÅDET I SØNDERHO

Til Grundejerforeningens medlemmer.December 2017

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak fordi I bakker op om vores nye forening, som vi håber, kan blive et værdifuldt aktiv for Sønderho. Det kan vi alle hjælpe med til, bl.a. ved at gøre opmærksom på foreningens aktiviteter og formål.

OBS: Vi har fået en forespørgsel fra borgerforeningen i Sønderho by om vi har et medlem som har interesse for og kundskab om arkitektur og by-indretning. Efter et besøg af journalist Peter Olesen, som kritiserede den nuværende bevaring af byen og foreslog, at man skulle stramme op omkring dette, vil man nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se herpå. Vi indbydes derfor til at stille med et medlem til gruppen. Hvis der er interesse herfor bedes man henvende sig til postmaster@soenderho-grundejer.dk

Bestyrelsen har haft møder med:

Politiet på Fanø: Der er enighed om, at det kan være hensigtsmæssigt med en generel hastighedsgrænse på grusvejene i sommerhusområdet på 30 km. pr. time. Fanø kommune har påtaget sig at sætte processen for at gennemføre en sådan hastighedsbegrænsning i værk.

Endvidere at der er behov for tiltag på Sønderho strandvej for at sikre de bløde trafikanter bedre. Det kan også være i form af hastighedsbegrænsning og med ændringer af vejen eller i form af cykel/gangsti. Også her har kommunen udspillet. Hastighedsgrænsen på stranden skal tydeliggøres.

– Naturstyrelsen: Først og fremmest for at få en bedre sikring af de sarte og slidte klitter i området med klitfredning og for at afsøge muligheden for at få genetableret markerede stier i naturen. Aftalen her blev, at der i foråret 2018 skal afholdes klitsyn og at de tidligere markerede stier kan genetableres via et kommunalt initiativ. Vi vil på generalforsamling høre, om medlemmerne vil være med til at hjælpe til at identificere de tidligere stier og evt. vedligeholde dem i fremtiden.

– Fanø kommune: Ud over ovennævnte har kommunen lovet en oprensning og opretning af grøfter på Vester Storetoft og kommunen informerede om den nye affaldsordning, der er planlagt til at træde i kraft 1.1.2018. Information sendes fra kommunen til ejernes e-boks.

Foreningen har nu et medlem i Skovlegepladsens bestyrelse: Maja Bjørnskov Gram

Generalforsamlingen afholdes i forsamlingshuset i Sønderho den 28.3.2018 kl. 16-18 og Marco Brodde har indvilliget i at komme og holde et foredrag og Fanøs sårbare natur og hvordan vi bedst passer på den.

På generalforsamlingen vil vi også høre om der er interesse for en vinter tilsynsordning af sommerhusene, der ikke er beboede.

Vi håber at se rigtig mange af Jer til generalforsamlingen ligesom vi gerne modtager emner, vi kan arbejde med i bestyrelsen.

GOD JUL

Bestyrelsen